Regulamin

Regulamin

Festiwalu Nordic Talking
 • 1.

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania udziału w Festiwalu oraz prawa i obowiązki osób uczestniczących w Festiwalu. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Organizatorami Festiwalu, zwanymi dalej Organizatorami, są:
  1. Trolltunga sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polanki 67C 80-306 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579294 i prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9571081203, REGON: 362700085;
  2. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku z siedzibą przy ul. Korzennej 33/35 80-851 Gdańsk, NIP: 5832082755, REGON: 000276400.

 

 • 2

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

 

 1. Festiwal – wydarzenie odbywające się pod nazwą Nordic Talking na terenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35, w dniach 8-10 maja 2020 roku, skierowane do twórców internetowych, artystów oraz innych osób związanych z kulturami nordyckimi, jak również przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z przedsiębiorcami działającymi na terytorium Skandynawii oraz przedstawicieli branży reklamowej, mających na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji;
 2. Strona internetowa Festiwalu – oficjalna strona internetowa Festiwalu promująca Festiwal oraz umożliwiająca rejestrację, prowadzona pod adresem www.www.nordic-talking.pl;
 3. Adres e-mail Festiwalu – adres poczty elektronicznej Organizatorów Festiwalu info@nordic-talking.pl, za pośrednictwem którego odbywa się wszelka komunikacja Organizatorów z osobami trzecimi, w tym w szczególności ze Zgłaszającymi oraz Uczestnikami;
 4. Rejestracja – proces zgłaszania przez Zgłaszających udziału w Festiwalu;
 5. Formularz zgłoszenia – formularz zamieszczony na stronie internetowej Festiwalu, służący do zgłaszania przez Zgłaszających udziału w Festiwalu;
 6. Zgłaszający – osoba, która za pośrednictwem formularza zgłoszenia dokona zgłoszenia udziału w Festiwalu jako Uczestnik lub Uczestnik Premium;
 7. Potwierdzenie udziału – komunikat w formie elektronicznej, wysyłany Zgłaszającemu na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia, w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz zgłoszenia;
 8. Twórca internetowy – osoba, która tworzy indywidualne treści w sieci Internet, za pośrednictwem własnego bloga, strony internetowej lub kanału w mediach społecznościowych;
 9. Uczestnik – osoba będąca twórcą internetowym bądź artystą związanym z kulturami nordyckimi, która dokonała rejestracji na Festiwal poprzez formularz zgłoszenia oraz otrzymała drogą elektroniczną Potwierdzenie udziału w Festiwalu;
 10. Uczestnik Premium – Uczestnik, będący twórcą internetowym, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie;
 11. Kanał social media – prowadzony przez twórcę internetowego fanpage w serwisie społecznościowym Facebook, kanał w serwisie społecznościowym Instagramie, kanał w serwisie internetowym YouTube lub blog związany z krajem nordyckim, nordyckim stylem życia, designem z Północy lub podróżami związanymi w dużej mierze z krajami skandynawskimi;
 12. Partner – osoba fizyczna lub osoba prawna biorąca udział w Festiwalu na podstawie zawartej umowy partnerskiej;
 13. Sponsor – osoba fizyczna lub osoba prawna, która na podstawie odrębnej umowy przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Festiwalu oraz promocji własnej.

 

 

 

 

 • 3.

Zgłoszenie oraz potwierdzenie udziału w Festiwalu

 

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu następuje poprzez przesłanie przez Zgłaszającego prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do podania w formularzu zgłoszenia prawdziwych danych oraz określenia czy dokonuje zgłoszenia jako Uczestnik lub Uczestnik Premium.
 4. Zgłaszający może zgłosić wyłącznie własne uczestnictwo w Festiwalu.
 5. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia jako twórca internetowy oświadcza, że jest właścicielem kanału social media, którego zgłoszenie dotyczy, a kanał ten jest aktywny i wykazuje minimum jedną publikację w miesiącu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszenia błędnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Organizator ma prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw oraz adresów kanałów social media Uczestników oraz innych danych Uczestników niezbędnych do informowania o Festiwalu lub przekazaniu informacji do Partnerów lub Sponsorów, w celu podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy Uczestnikiem, Organizatorem oraz Partnerem lub Sponsorem.
 8. Po zamknięciu rejestracji Organizatorzy weryfikują wszystkie zgłoszenia i dokonują wyboru Zgłaszających, którym zostanie przesłane potwierdzenie udziału.
 9. Organizatorzy przesyłają potwierdzenie udziału drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszenia nie później niż 30 dni od dnia zakończenia rejestracji.
 10. Organizator nie ma obowiązku przesyłania do Zgłaszających, którym nie przesłano potwierdzenia udziału wiadomości zawierającej fakt oraz przyczyny nieprzesłania tego potwierdzenia.
 11. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Festiwalu bez podania przyczyny.

 

 • 5.

Warunki uczestnictwa w Festiwalu

 

 1. Organizator nie ponosi kosztów udziału Uczestników w Festiwalu, w tym w szczególności kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
 2. Uczestnicy mają prawo do nieodpłatnego udziału w odpłatnych wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu, w tym w szczególności w warsztatach, prelekcjach oraz koncertach.
 3. Uczestnik Premium wyraża zgodę na promowanie własnego kanału social media na stronie internetowej Festiwalu, w sposób określony przez Organizatoró
 4. Promowanie Uczestnika Premium będzie polegało na zamieszczeniu na blogu zamieszczonym na stronie internetowej Festiwalu autorskich treści tego Uczestnika raz w miesiącu.
 5. Celem promowania Uczestnik Premium zobowiązuje się do przygotowywania oraz przesyłania na adres e-mail Festiwalu autorskich treści związanych z tematyką prowadzonego kanału social media, w postaci tekstu nie krótszego niż 2500 znaków, galerii zdjęć z opisem, zbioru memów lub rysunkó
 6. Treści wskazane w ust. 5 nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 7. Warunkiem promowania Uczestnika Premium na stronie internetowej Festiwalu jest promowanie przez niego marek Partnerów oraz Sponsorów, w sposób określony przez Organizatoró
 8. Uczestnik Premium zobowiązuje się, w zależności od tematyki kanału social media do promowania od 3 do 5 marek Partnerów oraz Sponsoró
 9. Promowanie przez Uczestnika Premium marek Partnerów oraz Sponsorów będzie polegało na zamieszczeniu, w odniesieniu do każdej z promowanych marek, od 2 do 3 wpisów w kanale social media oraz po jednym filmie na kanale w serwisie internetowym YouTube, jeżeli taki kanał prowadzi, w treści uzgodnionej z Organizatorami.
 10. Dobór marek Partnerów i Sponsorów, do których promowania zobowiązuje się Uczestnik Premium będzie zgodny z tematyką prowadzonego przez niego kanału social media.
 11. Współpraca Uczestnika Premium z Partnerami lub Sponsorami będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem Organizatoró
 12. Uczestnik Premium zobowiązuje się do zamieszczenia w swoim kanale social media linku do strony internetowej Festiwalu. W przypadku gdy szata graficzna nie pozwala na zamieszczenie linku w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik Premium zobowiązuje się do zamieszczenia linku do strony internetowej Festiwalu w pasku menu, w zakładce kontaktowej lub w zakładce „współpraca” albo w inny sposób, uzgodniony uprzednio z Organizatorami.
 13. W przypadku braku akceptacji przez Zgłaszającego warunków określonych w treści niniejszego Regulaminu, a odnoszących się do Uczestników Premium, ma on prawo dokonać zgłoszenia jako Uczestnik, bez prawa do promocji.

 

 • 5.

Wykorzystywanie wizerunku

 

 1. Organizatorzy lub upoważnione przez nich osoby są uprawnieni do wykonywania fotografii oraz nagrań wideo zawierających wizerunek osób uczestniczących w Festiwalu, w trakcie wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Festiwalu.
 2. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę biorącą udział w Festiwalu zgody na wykorzystywanie jej wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów oraz Partnerów i Sponsoró
 3. Określa się następujące pola eksploatacji, na których mogą być wykorzystane fotografie oraz filmy zawierające wizerunek osoby biorącej udział w Festiwalu:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć i filmów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt b, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystanie jej wizerunku w sposób określony w niniejszym Regulaminie jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Organizatorów, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail Festiwalu, niezwłocznie po przesłaniu formularza zgłoszenia.

 

 • 6.

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu lub przełożenia jego terminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Festiwalu w dowolnym momencie.
 3. W przypadku odwołania Festiwalu, przełożenia terminu Festiwalu lub dokonania zmian w programie Festiwalu, Organizatorzy zobowiązują się do opublikowania stosowanej informacji na stronie internetowej Festiwalu.
 4. W przypadku dokonania zmian niniejszego Regulaminu Organizatorzy zobowiązują się poinformować o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Organizatorów, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail Festiwalu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4.
 6. W przypadku braku otrzymania przez Organizatorów wiadomości, o której mowa w ust. 5 przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin w całości.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy osób biorących udział w Festiwalu.
 8. Osoby biorące udział w Festiwalu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy.
 9. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.